Katalyzátory hydrosilylace

Zásadní význam pro reakci hydrosilylace je typ použitého katalyzátoru, který ovlivňuje rychlost reakce, výtěžky reakčních produktů a jejich složení. V literatuře popsané reakce hydrosilylace metylvinylsiloxanů byly prováděny zpravidla v přítomnosti kyseliny chloroplatičité jako katalyzátoru. S cílem nalezení optimálního typu katalyzátoru jsme proměřili výtěžky reakčních produktů hydrosilylace hexenu a metylvinylsiloxanů s pentametyldisiloxanem. Bylo prověřeno 14 komplexních sloučenin platiny, rhodia, paladia niklu a kobaltu a zjištěno, že aktivními katalyzátory jsou sloučeniny Pt a Rh. V produktech reakce byl nacházen vedle hlavního produktu v menším množství vedlejší produkt. Metodou preparativní kapalinové chromatografie byly oba produkty izolovány a na základě spektrálních analýz identifikovány jako produkty alfa- a beta- hydrosilylace. Z hlediska vzniku menšího množství beta-produktu byly vhodnější katalyzátory Rh oproti Pt. Jako originální katalyzátor s vysokou aktivitou bylo nalezen acetylacetonát-dikarbonyl-rhodium, který jsme i zapatentovali.

Stanovením relativních rychlostních konstant metodou konkurenčních reakcí byla sledována kinetika reakcí hydrosilylace různých lineárních rozvětvených a cyklických vinylsiloxanů a různých hydrosiloxanů, tj. sloučenin s různou s různou polohovou a prostorovou konfigurací. Byly zjištěny závislosti rychlosti reakcí v závislosti na struktuře použitých výchozích sloučenin. Produkty hydrosilylace byly izolovány a poprvé popsány jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Jednalo se o 22 sloučenin dosud nepopsaných v literatuře.