Stereochemie metylvinylcykloterasiloxanů

V negenimálních metylvinylcyklotetrasiloxany se metylové a vinylové skupiny mohou nacházet v různých polohách. Heptametylvinyltetracyklosiloxan (jedna vinyl- skupina) má pouze jednu konfiguraci a nemá žádné izomery. Hexametyldivinyltetracyklosiloxan (dvě vinyl- skupiny) má 4 izomery a to dva polohové a dva prostorové. Pentametyltrivinyltetracyklosiloxan má 3 izomery a to pouze prostorové. V literatuře stereoizomerie těchto produktů nebyla popsána.

Studovali jsme stereochemii hexametyldivinylcykloterasiloxanu, jehož izomery nelze izolovat běžnými fyzikálně chemickými postupy a nedělí se ani při běžné chromatografické analýze (GLC). Čisté izomery jsme identifikovali chromatografií na tenké vrstvě a získali je použitím preparativní adsorbční chromatografie s požitím pevné fáze impregnované dusičnanem stříbrným, což byla analogická metoda použitá při dělení nenasycených mastných kyselin. V získaných čistých frakcích byly pomocí IČ, NMR a hmotové spektroskopie poprvé identifikovány a popsány všechny 4 izomery a jejich obsah v hexametyldivinyltetracyklosiloxanu, jakožto hlavního produktu kohydrolýzy dimetyldichlorsilanu a metylvinyldichlorsilanu. V stejné době byly americkými vědci provedeny obdobné práce v oblasti metylfenylcyklotetrasiloxanů.