Výzkum hydrogenace

Jedním z technologických úseků zpracování rostlinných olejů je jejich hydrogenace, která se nazývá ztužování, neboť produkty hydrogenace mají vyšší bod tuhnutí než vstupní oleje. Hlavní využití ztužených produktů je výroba margarinů fritovacích olejů a v technické oblasti výroba stearinu.

Ve své disertační práci jsem studoval reakci hydrosilylace, což je analogická reakce hydrogenace organických nenasycených látek. Dohodl jsem s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV, kde jsem dělal část experimentální části disertace, že využijeme získaných poznatků při studii hydrogenace rostlinných olejů. Výsledkem studia byl proces hydrogenace, která se uskutečňovala při podstatně nižších teplotách a tím byla snížena tvorba nežádoucích trans-izomérů.